සුරතල් ළමා නිරුපිකාවෝ – 1 කොටස

ද රුවෝ කියන්නේ හරිම සුන්දර, ආදරණිය පෙනුමැති කොට්ටාශයක්. ඉතින් මේ පුංචි දරුවන්ගේ සුන්දරත්වය හඳුනා ගත්තු විදෙස් රටවල් ළමා නිරුපිකාවන් තිරය ඉදිරියට ගෙනැවිත් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ එවැනි සුන්දර සහ සුරතල් ළමා...

මකුළු දැල් – 33 කොටස

ගැ හැණියගේ ශක්තියට පිරිමියාත්, පිරිමියාගේ ශක්තියට ගැහැණියත් සිටිනවා නම් ඒ පරිපුර්ණ සබඳතාවයක ලක්ෂණයයි. ගැහැණිය වැටෙන තැන පිරිමියා ඇයට අත දෙන සේම, පිරිමියා වැටෙන තැන ඔහුට අත දෙන්නට ගැහැණියත් සිටිය යුතුමයි. සුජාතා ඊළඟ දවසෙම මහේෂිව බලන්න...

මකුළු දැල් – 32 කොටස

ගැ හැණියගේ ශක්තියට පිරිමියාත්, පිරිමියාගේ ශක්තියට ගැහැණියත් සිටිනවා නම් ඒ පරිපුර්ණ සබඳතාවයක ලක්ෂණයයි. ගැහැණිය වැටෙන තැන පිරිමියා ඇයට අත දෙන සේම, පිරිමියා වැටෙන තැන ඔහුට අත දෙන්නට ගැහැණියත් සිටිය යුතුමයි. මාසයක් විතර ගත වෙද්දී නතාරිගේ ගෙදරින්...

සතුටින් ඉන්න උදව් වෙන පුරුදු 16ක් – 2 කොටස

ස තුටින් ඉන්න අපි කවුරුත් ගොඩක් කැමතියි. අපිට සතුටින් ඉන්න බැරි වෙනකොට අපි ඒ වැරැද්ද පටවන්නෙත් බාහිර පුද්ගලයෙක්ට. එහෙම නැත්තම් බාහිර සිදුවීමකට. ඒත්, අපේ සතුට තියෙන්නේ අපි තුලමයි. තමන්ගේ පුරුදු වෙනස් කර ගැනීමෙන් තමන්ට අවශ්‍ය...

සතුටින් ඉන්න උදව් වෙන පුරුදු 16ක් – 1 කොටස

ස තුටින් ඉන්න අපි කවුරුත් ගොඩක් කැමතියි. අපිට සතුටින් ඉන්න බැරි වෙනකොට අපි ඒ වැරැද්ද පටවන්නෙත් බාහිර පුද්ගලයෙක්ට. එහෙම නැත්තම් බාහිර සිදුවීමකට. ඒත්, අපේ සතුට තියෙන්නේ අපි තුලමයි. තමන්ගේ පුරුදු වෙනස් කර ගැනීමෙන් තමන්ට අවශ්‍ය...

මකුළු දැල් – 31 කොටස

ගැ හැණියගේ ශක්තියට පිරිමියාත්, පිරිමියාගේ ශක්තියට ගැහැණියත් සිටිනවා නම් ඒ පරිපුර්ණ සබඳතාවයක ලක්ෂණයයි. ගැහැණිය වැටෙන තැන පිරිමියා ඇයට අත දෙන සේම, පිරිමියා වැටෙන තැන ඔහුට අත දෙන්නට ගැහැණියත් සිටිය යුතුමයි.   “ඔයා හරිම අමුතු ළමයෙක් මහේෂි. සමහරවිට...

මකුළු දැල් – 30 කොටස

ගැ හැණියගේ ශක්තියට පිරිමියාත්, පිරිමියාගේ ශක්තියට ගැහැණියත් සිටිනවා නම් ඒ පරිපුර්ණ සබඳතාවයක ලක්ෂණයයි. ගැහැණිය වැටෙන තැන පිරිමියා ඇයට අත දෙන සේම, පිරිමියා වැටෙන තැන ඔහුට අත දෙන්නට ගැහැණියත් සිටිය යුතුමයි. පහන් හිටියේ දෙලොව රත් වෙලා. තාත්තගේ...

ජීවිතයට අරමුණක් පැවතීමේ ප්‍රතිලාභ 3ක්

අ රමුණක් නැති ජීවිතයකට ඇත්තටම අර්ථයක් නැහැ. මොකද කියනවා නම් ජිවිත අරමුණ කියන්නේ ජිවිතයේ අර්ථයටමයි. වර්තමානයේ ජිවත් වෙන බොහොමයක් දෙනාගේ ජිවිත වලට හරි අරමුණක් නැහැ. ඉපදුනු නිසා ජිවත් වෙනවා වගේ හැඟීමකි තමයි ගොඩක් දෙනා ජීවිතය...

මකුළු දැල් – 29 කොටස

ගැ හැණියගේ ශක්තියට පිරිමියාත්, පිරිමියාගේ ශක්තියට ගැහැණියත් සිටිනවා නම් ඒ පරිපුර්ණ සබඳතාවයක ලක්ෂණයයි. ගැහැණිය වැටෙන තැන පිරිමියා ඇයට අත දෙන සේම, පිරිමියා වැටෙන තැන ඔහුට අත දෙන්නට ගැහැණියත් සිටිය යුතුමයි. “හ්ම් හ්ම්.. ඉතින් ඔයාගේ පහන්...

මකුළු දැල් – 28 කොටස

ගැ හැණියගේ ශක්තියට පිරිමියාත්, පිරිමියාගේ ශක්තියට ගැහැණියත් සිටිනවා නම් ඒ පරිපුර්ණ සබඳතාවයක ලක්ෂණයයි. ගැහැණිය වැටෙන තැන පිරිමියා ඇයට අත දෙන සේම, පිරිමියා වැටෙන තැන ඔහුට අත දෙන්නට ගැහැණියත් සිටිය යුතුමයි. සුජාතට සිහිය ආවට පස්සේ ඇය...