ෆෝ

බියාව කියන්නේ මොනා හරි දෙයක්, ක්‍රියාවක්, පුද්ගලයෙක් හෝ සත්වයෙක් පිළිබඳව පවතින අසාමාන්‍ය බියටයි. අපි හැමෝ තුලම බිය කියන දේ පවතිනවා. එත් ෆෝබියා රෝගයකින් පෙලෙන්නෙකුගේ බිය හරිම අසාමාන්‍යයි.1 Ablutophobia

මේ ෆෝබියාවෙන් පෙලෙන අය ස්නානය කරන්න අසාමාන්‍ය විදිහට බයයි.

2 Iatrophobia

මේ ෆෝබියාවෙන් පෙළෙන අය වෛද්‍යවරුන්ට බයයි. ඉතින් ඔවුන් බේත් ගන්න යන්නේ නැහැ.

3 Decidophobia

මේ ෆෝබියාවෙන් පෙලෙන අය තනි තීරණ ගන්න අසාමාන්‍ය විදිහට බයයි.

4 Gamophobia

මේ ෆෝබියාවෙන් පෙලෙන අය විවාහ වීමට අසාමාන්‍ය විදිහට බය වෙනවා.

5 Bacillophobia

අප අවට ඕනෑ තරම් විෂබීජ තියෙනවා. මේ අය විෂබීජ වලට අසාමාන්‍ය ලෙස බයයි.

6 Gerascophobia

අපි හැමෝම දන්නවා අපි වයසට යන බව. එත් මේ ෆෝබියාවෙන් පෙලෙන අය වයසට යන්න බයයි.


SHARE