ෆෝ

බියාව කියන්නේ මොනා හරි දෙයක්, ක්‍රියාවක්, පුද්ගලයෙක් හෝ සත්වයෙක් පිළිබඳව පවතින අසාමාන්‍ය බියටයි. අපි හැමෝ තුලම බිය කියන දේ පවතිනවා. එත් ෆෝබියා රෝගයකින් පෙලෙන්නෙකුගේ බිය හරිම අසාමාන්‍යයි.පළමු කොටස සඳහා පිවිසෙන්න

 

7 Chromophobia

මෙම ෆෝබියාවෙන් පෙලෙන අය බිය වර්ණ වලටයි.

 

8 Pogonophobia

මෙය රැවුල් පිළිබඳව ඇති අසාමාන්‍ය බියකි.

 

9 Ouranophobia

මොවුන් බිය වන්නේ දිව්‍යලෝකයටයි.

 

10 Xyrophobia

මොවුන් අසාමාන්‍ය ලෙස රේසර් වලට බයය.

 

11 Venustraphobia

මොවුන් සුන්දර කාන්තාවන් කෙරෙහි අසාමාන්‍ය බියකින් පසු වෙයි.

 

12 Selenophobia

මේ පුද්ගලයන් අසාමාන්‍ය ලෙස සඳට බිය වේ.


SHARE