රුවෝ කියන්නේ හරිම සුන්දර, ආදරණිය පෙනුමැති කොට්ටාශයක්. ඉතින් මේ පුංචි දරුවන්ගේ සුන්දරත්වය හඳුනා ගත්තු විදෙස් රටවල් ළමා නිරුපිකාවන් තිරය ඉදිරියට ගෙනැවිත් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ එවැනි සුන්දර සහ සුරතල් ළමා නිරුපිකාවන් කිහිප දෙනෙක්වයි. 

පළමු කොටස සඳහා පිවිසෙන්න

 

6 Ava Marie and Leah Rose (USA)

 

7 Anna Pavaga (Russia)

 

8 Alisa Samsonova (Russia)

 

9 Lauren Lunde (South Korea)

 

10 Anastasia Averbukh (Israel)

 


SHARE